DEBATT: Historielösa påståenden om Hamas [Dispatch International]

SvD publicerade en debattartikel i SvD den 4 augusti där Björn Brenner diskuterar Hamas, och ger uttryck för en del historielösa påståenden. SvD ville inte ta in min replik, men Dispatch International tog in texten, och kan läsas nedan.

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt 4 augusti skriver doktoranden vid Försvarshögskolan Björn Brenner att Hamas inte kan jämföras med andra islamistiska grupper. Han har helt fel, skriver Ted Ekeroth i en replik som SvD inte vill publicera.

Björn Brenner skriver på SvD Brännpunkt 4 augusti att Hamas inte kan jämföras med andra islamistiska grupper som till exempel ISIS, och påstår att “Hamas övergripande och enda mål är att skapa en palestinsk stat motsvarande det historiska Palestina”. Han fortsätter med att översläta det faktum att Hamas stadgar uttryckligen beskriver att deras mål är att utplåna Israel – redan i första stycket klargör man att Israel kommer “existera tills dessa att islam utplånar det”. I artikel 6 fastslår man att islams flagga ska höjas “i varenda tum av Palestina”, och artikel 8 fastslår att “Jihad är vägen och döden för Allah är dess [Hamas] högsta önskan”. I artikel 7 fastslår man att målet är att döda judarna. Det finns mer att hämta från deras stadgar som med all tydlighet klargör deras mål.

 

Brenner fortsätter sedan med historielösa påståenden då han skriver att flera Hamasledare “uttalat sig positivt kring möjligheterna att skapa en begränsad palestinsk stat inom det territorium som var palestinskt före 1967 års krig”. Vilket territorium var “palestinskt” före 1967? Det verkar som som Brenner helt saknar historisk kunskap: det har aldrig någonsin existerat en “palestinsk stat” eller ett territorium som tillhört “palestinier”. Före Sexdagarskriget 1967 ockuperades Judéen/Samaria, det som i dag kallas Västbanken, av Jordanien. Jordanien ockuperade dessa områden illegalt i ett aggressionskrig mot Israel 1948-1949. Inte heller före 1948 existerade någon statsbildning i området, utan det kontrollerades sedan Första världskriget av britterna. Man kan tycka att detta är något som en doktorand vid Försvarshögskolan borde känna till.

 

Ytterligare missuppfattningar i hans text berör Hamas inställning till fredliga lösningar på konflikten. I första stycket i artikel 13 fastslår man att “fredliga lösningar och internationella konferenser står i motsats till principerna” som Hamas står för, och att sådana initiativ är “slöseri med tid”. Deras ledare säger ofta att målet är Israels totala utplåning; Ismail Haniyeh klargjorde (14 dec 2011) att alla eventuella fredsavtal är endast tillfälliga, och att Israel ska utplånas “stegvis”, likt Fasplanen som antogs av PLO på 1960-talet – i hans TV-tal framgår det tydligt att detta inte är något som kan kompromissas om. 13 februari 2012 upprepades detta i tidningen Al-Hayat Al-Jadida. Den 16 februari 2014 lät Haniyeh återigen meddela att man inte tänker ge upp “en handsbredd” av land (Al-Ayyam). Exemplen är otaliga.

Brenner påstår också att Hamas mål enbart har att göra med en palestinsk stat, trots att man i artikel 2 fastslår att man är en del av Muslimska Brödraskapet och att det är en “universiell organisation” som karaktäriseras av “spridandet av islam” och “omvändande till islam”. I artikel 5 klargör man att den geografiska omfattningen är “överallt på jorden” där det finns muslimer. Det är klart att Hamas fokuserar på Israel och har fullt upp med det, men deras ideologi och övertygelse är i enlighet med sin moderorganisation och andra islamister, som hämtar sin ideologiska bas i det som förenar dem – islam.

 

Konflikten mellan Israel och “palestinierna” har aldrig handlat om land, speciellt inte de landområden som Västvärlden tror det handlar om – den så kallade “Västbanken” och Gaza. Det bör noteras att terrororganisationen PLO bildades år 1964, tre år innan Israel i ett försvarskrig tog tillbaka “Västbanken” från Jordanien och Gaza från Egypten. PLO bildades med det uttalade målet att “befria Palestina”, och i artikel 2 i deras stadgar fastslås det att det rör sig om hela det ursprungliga brittiska mandatet, vilket alltså inkluderar Jordanien och hela nuvarande Israel.

Gång efter gång har araberna förkastat tillfällen att bilda ytterligare en arabisk stat; i stället har den antisemitiska indoktrineringen fortsatt med syfte att för evigt hålla igång konflikten. Kärnan i problematiken är inte landområden – det är islams hat mot de otrogna, och judarna hatas mest av alla.

Jag punkterar ”Oss alla”:s debattinlägg i DN

Jag tvekar på att det är speciellt många svenskar som tror på ett enda argument av det som presenterades i DN idag. En grupp som kallar sig ”Oss alla” har fått ett debattinlägg publicerat i DN som innehåller en rad felaktigheter och lögner, och jag tänkte jag ska gå igenom dessa punkt för punkt, med mycket referenser till forskning och andra skribenter som redan uttalat sig i frågan.

1) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”
och
2) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”

Innan jag refererar till en stor mängd forskning och undersökningar som visar på de stora kostnader som invandringen medför till Sverige, tänkte jag först fråga hur det kommer sig att de stora invandrarstäderna i Sverige inte är världens rikaste och mest framgångsrika i landet? Hur kommer det sig att Malmö förlitar sig på flera miljarder kronor i stöd från staten för att kunna överleva? Hur kommer det sig att de högsta politikerna i Malmö, Södertälje och andra invandrartäta städer skriker högt om hjälp och kräver ett stopp för fortsatt invandring till sina städer? Hur kommer det sig att Ilmar Reeplau lät meddela att kostnaderna för invandringen inte täcktes upp av stödet från staten (endast 22% täcktes sade han då), om det nu är så fantastiskt som skribenterna påstår? Hur kommer det sig att staten i sitt budgetförslag skjuter till 20 miljarder kronor för invandringen, om det är så att det inte är några ekonomiska förluster?

Andra exempel:
Anders Lago, KS-ordförande i Södertälje sa 2008 att ”smärtgränsen” är för länge sedan nådd och det måste bli stopp för fortsatt invandring till Södertälje.
Bo Frank (M), kommunalråd i Växjö, sa år 2011 att kommunen går back 35 miljoner om året endast på invandringsmottagning och att kostnaderna ökar hela tiden.
Göran Dahlström, kommunalråd i Katrineholm, varnde för att kommunen kommer ”tryckas sönder” nästkommande år då den förväntade anhöriginvandringen från Somalia skulle öka, och att kommunen tvingas överföra pengar från barn-och äldreomsorg till invandringen.

Varför vill Billström tvinga kommuner att ta emot invandrare? Finns det en anledning till detta kanske?

Hela stycket säger egentligen ingenting alls om det påstående som de deklarerar är felaktigt. De bara rabblar några siffror (utan referenser), och låter sakfrågan om kostnaderna vara oemotsagd.

Vad säger egentligen forskningen?

Professor Jan Ekberg, utredare på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (som är inrättat av regeringen), gjorde en studie som visade att invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 år BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. Han har också sagt att ”det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring”.
Professor Bo Södersten skrev på DN Debatt år 2003 (28 dec) att hans uppskattning var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Observera här att han till och med räknade med netto-kostnaden, vilket man aldrig gör när man talar om statsbudget, där allt är brutto.
Universitetslektor Lars Jansson skrev på Svd år 2002 att invandringen kostade 267 miljarder år 1999.
Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, kritiserade Jan Ekbergs siffror för att ligga i underkant och menade att 2,5-3 % av BNP är en mer korrekt siffra.
Tino Sanandaji, som är välkänd i svensk debatt rörande dessa frågor, och flertalet gånger påpekat massinvandringsförespråkarnas fel när de försöker motivera fortsatt invandring till Sverige. I detta blogginlägg förklarar han hur den OECD-rapporten som refereras till i debattartikeln har misstolkats av svenska debattörer, och dessutom har OECD-rapporten utelämnat kostnaden för asylmottagningen.

Danska välfärdskommissione rapporterade att ca 75% av landets prognostiserad besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige år 2010 skulle detta innebära ca 90 miljarder.

3) ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”

Här gör man det lätt för sig när man påstår att invandringskritiker säger att ”alla utrikes födda” lever på bidrag. Jag tror inte det är en enda person i Sverige som påstår att ”alla” lever på bidrag. Dessutom är ”utrikesfödda” ett så brett begrepp så det tappar fokus på var kritiken ofta ligger. En norrman som flyttar till Sverige är utrikesfödd, men belastar troligen inte Sverige alls. Det stora problemet är invandringen från MENA-länder och andra länder där kultur skiljer sig markant från vår egen, där utbildningsgraden är extremt låg och där syn på nationalstaten och samhället är radikalt annorlunda än vår egen.

I deras debattartikel står det att:

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent.

Detta är väldigt talande – enligt debattörerna tar det minst 16 år innan man når gränsen för ”break even” i förhållande till svenskar. Och detta endast för män med ”asyl som grund”. Kvinnor tar man inte med i beräkningen, troligen för att man vet att sysselsättningsgraden bland kvinnor är ännu lägre än den för män. Man tar inte heller med den stora merparten av de som kommit hit – anhöriginvandringen (se nedan för graf om invandringsskäl).

DN, och många andra tidningar, återrapporterade en TT-text den 29 augusti 2013 där man fastslog att ”Invandrare inte mer lånsiktigt beroende av socialbidrag än svenskar”. Journalisterna misstolkade dock studien i sin iver att hitta positiva nyheter om invandring, något som också strax därefter tvingade bland annat DN att göra en rättelse.  DN skriver då att:

Studiens resultat visar att den förhöjda risken att vara mottagare av socialbidrag är tre gånger så stor för invandrare jämfört med svenskfödda om individen fått socialbidrag året före. Dessa resultat redovisades inte i den ursprungliga texten från TT och borde därför ha förtydligats i Dagens Nyheter.

Det är också intressant att då anmärka på att DN publicerade en annan text 2 år tidigare, där man skriver att:

Två tredjedelar av dem som under längre tid tar emot socialbidrag är födda utomlands, visar siffror DN tagit fram. […] Bland dem som fick ekonomiskt bistånd under längre tid – i statistiken definierat som tio månader eller mer under ett år – dominerar utrikes födda stort. Av de 117.000 personer som fick stöd var 78.000 födda utomlands.

Tino Sanandaji kommenterade också detta makabra påstående enligt följande:

Studien från Örebro Universitet ifrågasätter inte att invandrare är mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskar, vilket är ett etablerat faktum. Studien undersöker en specifikmekanism bakom större socialbidragsanvändning, nämligen att socialbidrag är mer beroende-framkallande för invandrare än svenskfödda.

Det är alltså odiskutabelt så att invandrare lever i mycket större utsträckning än svenskar på bidrag.

4) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”

Arbetsförmedlingen skrev i sin prognos år 2011 (sid 78) att:

Arbetslösheten för helåret 2011 beräknas nu till i genomsnitt 7,6 procent, jämfört med 8,4 procent 2010. Därefter väntas en uppgång, som på årsbasis dock begränsas av ett betydande negativt överhäng från 2011. För 2012 förutses arbetslösheten därmed öka till 7,9 procent, för att sedan växa till 8,4 procent 2013. Antalsmässigt innebär detta 409 000 arbetslösa år 2010, 373 000 år 2011, 390 000 år 2012 och 420 000 år 2013. Bakom denna negativa utveckling ligger en undan för undan krympande efterfrågan på arbetskraft i den vikande konjunkturen, vilket nu börjar visa sig i bland annat färre övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete och ett stigande antal varsel om uppsägning. Till detta kommer ett fortsatt ökande utbud av arbetskraft till följd av invandring, något som ytterligare skärper konkurrensen om de allt färre jobböppningar som uppstår.

Arbetsförmedlingen slår här fast att konkurrensen om jobben ökar, med en ökad invandring av okvalificerade personer.

Tino Sanandaji kommer här återigen att bli citerad, då han skriver följande i en artikel i Svensk Tidskrift (15 april 2011):

Världens främsta expert på invandringens bredare ekonomiska konsekvenser är Harvardprofessorn George Borjas […] Borjas visar att invandringen till USA innebär enorma vinster i form av ökad lön för invandrarna, men ytterst små vinster för amerikanerna själva, motsvarande endast 0,1 procent av BNP. Rikare amerikaner har visserligen gynnats av att de kan köpa billiga tjänster, medan fattigare amerikaner har fått se sina löner sjunka genom ökad låglönekonkurrens.

Sverige Radio rapporterade den 13 okt 2013 om hur 300-400 transportarbetare protesterade med den pågående lönedumpningen. En av dem citeras enligt följande:

[jag] vill visa att jag värnar om mitt och våra jobb. Alla utlänningar får gärna komma hit, men då ska de jobba på våra villkor.

Socialdemokraten och riksdagsledamoten Lars Johansson sa på samma protestaktion följande:

– Det stora problemet är att vi har en passiv regering som inte agerar trots att vi har väldigt många oseriösa företag som agerar inom transportbranschen idag, med att dumpa lönenivåerna, att inte sköta sociala avgifter och skatter på rätt sätt…

Är det rimligt att tro att transportarbetare går ut på gator och torg för att protestera mot någonting som inte berör deras arbetssituation?

5) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”

Här inleder debattörerna med det självklara:

Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda.

Det påståendet har inget med saken att göra. Frågan är ifall invandringen lett till mer brott och om invandare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Svaret på den frågan är ja. Det finns till och med i det politiserade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), vars statistik klart och tydligt visar att invandrare är starkt överrepresenterade i princip alla brottskategorier. Ju grövre brott, desto större överrepresentation.

Det finns två större rapporter från BRÅ, den som kallas 1996:2 och den som kallas 2005:17. Jag låter Affes Statistikblogg kommentera dessa:

Brå har gjort två större undersökningar angående invandrares överrepresentation i brott, 1996 och 2005. ”BRÅ-rapport 1996:2″ undersöker åren 1985-1989 och ”BRÅ-rapport 2005:17″ undersöker åren 1997-2001. I stora undersökningspopulationer analyserade Brå hur stor del av brottsligheten i Sverige som invandrarna står för. Nedan en tabell från 2005-rapporten som visar vad de båda rapporterna bland annat kom fram till (sid. 32).
brarapport_tabell_5

 

Om svenskarna (svenskfödda med båda föräldrarna svenskfödda1) stod för 68.5 procent av den polisanmälda brottsligheten i slutet av 1980-talet och 55 procent i slutet på 90-talet är det uppenbart att svenskarna någon gång på 00-talet kommer att stå för mindre än hälften av brotten.

De flesta läser antagligen inte så långt som till sidan 32 i rapporten utan förlitar sig på att Brå kommer att betona de viktigaste delarna av resultaten i inledningen. Det viktigaste enligt Brå verkar vara det här som listas som första punkt när de på sidan 10 redovisar “bilden i huvudsak”:

De allra flesta invandrare är inte registrerade för brott,
vare sig i den förra studien eller i den nya.

Det är förstås sant. Men om invandrare hade varit registrerade för 50 000 mord varje år och svenskarna inte ett enda, så hade det fortfarande varit sant.

Jag uppmanar alla att läsa hela inlägget på Affes statistikblogg, men här är slutsatserna:

Överrepresentationen har alltså ökat mellan de två rapporterna. För ”invandrares barn” från 1.5 till 1.6 och för de utrikes födda från 2.1 – 2.5. […]  Om man omvandlar ökningen till antal anmälda brott för det år då Brå skrev detta (2005) motsvarar det mer än 50 000 fler brott. Om man räknar från 2000 och fram till och med 2011 innebär ökningen ca 650 000 fler brott.

Tittar man på ”samtliga brott 1999”, dvs rapporten 2005:17, ser diagrammet ut såhär:

overrep_1999_bra_rapport_20

6) ”Fel” säger de om att ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Det räcker väl egentligen med att konstatera ett par saker:

 1. Det finns inte oändligt med resurser, vi har inte hur mycket pengar som helst
 2. Invandringen kostar stora summor, det är ingen vinst för samhället, vare sig ekonomiskt (se ovan) eller annat

Ju större invandring, desto större kostnader och tryck på de sociala skyddsnät vi har. Det är enkel matematik, något som debattörerna inte förstår tydligen. De framför heller inga som helst belägg för hur det skulle gå att genomföra, de bara konstaterar det och sedan går de vidare.

7) ”Fel” säger de om att ”Solidaritet kräver likhet”

Men de ger inga referenser till sina belägg om att det går bra att ha en välfärdssstat utan att det inom nationen finns en social gemenskap. Jag tänkte dock vara lite bättre och referera till flera stora undersökningar som gjorts gällande social tillåt och invandring.

Flera studier har visat på att ju mer mångkulturellt ett samhälle är, desto mindre tillåt har befolkningen till samhället. Deras engagemang minska, deras solidaritet minskar, deras benägenhet att betala skatt minskar och hel drös med andra beteenden som alla förstör grunden för välfärdsstaten.

Professor Robert D Putnam presenterade en studie med namnet ”Diversity and community in the twenty-first century” (2007). Studien handlade om tillit i samhällen med olika etnisk/kulturell sammansättning. 30 000 personer användes i studien, som ägde rum i USA och slutsatserna var bland annat följande

 • Ju mer mångfald, desto mindre tillit, både mellan olika etniska grupper och inom de etniska grupperna
 • Putnam beskrev beteendet som ”hunkering down”, att folk undvek kontakt med sin omgivning
 • Lägre tillit till lokala myndigheter, ledare och media
 • Mindre tillit att man själv kan påverkar politiska beslut som berör en
 • Lägre röstdeltagande
 • Mindre tro på att folk vill samarbeta för att lösa problem i kollektiva situationer
 • Mindre benägenhet att hjälpa/arbeta med frivilliga projekt
 • Mindre benägenhet att idka välgörenhet eller stödja gemensamma projekt
 • Färre nära vänner
 • Mindre lyckliga och mindre upplevd livskvalité

En studie på svenska förhållanden visade på samma sak (Jordahl, H. & Gustavsson, M. 2006). Professor Vernon Bogdanor skrev i DN (2003-11-23) att:

En stark stat förutsätter en stark känsla av samhörighet. […] Det går att hävda att känslan av samhöriget beror på hur homogent ett samhälle är. En hög invandringsnivå   kan då hota den samhörighetskänsla på vilken välfärdsstaten vilar.

År 2001 publicerade ekonomiprofessorerna, metaanalys, där man sammanfattade 15 olika forskningsrapporter som alla kommit till slutsatsen att mångkulturella samhällen skapar lägre nivåer av socialt kapital och solidaritet mellan medborgarna. (Costa, D. L. & Kahn, M. E. 2003b. ‘Civic Engagement and Community Heterogeneity: An Economist’s Perspective’, Perspectives on Politics 1, 103–11).

8) ”Fel” säger de om att ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”

Återigen ger de uttryck för påståenden utan någon referens eller bas för påståendet. Det räcker nog att refererar till ovanstående, där de ekonomiska konsekvenserna är klara, samt även de sociala och kulturella problemen fastslås i flera olika forskningsrapporter. Assimilation, för att få tillit i samhället, är grundläggande för en fortsatt stark välfärdsstat.

9) ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”

Islams påverkan på Sverige är stor, liksom många andra länder i Europa och världen. Det finns många exempel i historien, även i modern tid, som visat på hur islamiseringen totalt förstört landet. Diskussionen om hur långt islamiseringen av Sverige har gått är dock en längre diskussion, som nog ämnar sig för ett separat inlägg, om man inte vill läsa tidigare inlägg om den saken.

10) ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”

När man i Sverige talar om ”de flesta” pratar man om de flesta som kommer till Sverige, inte de flesta på hela planeten. Det kanske debattörerna vet om, men de försöker göra det lätt för sig återigen. Majoriteten av de som kommer till Ssverige är inte flyktingar. De tillåts stanna i Sverige på grund av andra skäl; anhöriginvandring är den enskilt största men det finns tillägg i svensk lag som öppnar upp för att icke-flyktingar får stanna ändå, t.ex. ”särskilt ömmande omständigheter” är ett sådant begrepp.

Denna bild visar uppehållstillstånd efter skäl i Sverige, 1980-2007:

immigration_sweden

Som man kan se här är anhöriginvandringen nästan hälften av alla som kommit hit på 27 år. Flyktingar utgär endast 9%, och ”särskilt ömmande skäl” hela 21%. Den stora merparten av de som kommit hit är inte flyktingar, de är immigranter som av andra skäl kommmit hit. En intressant sak är att notera att runt 90% av alla irakier som kommit till Europa, hamnade i Sverige. En stor del av förklaringen är att det är vida känt ute i världen att Sverige är extremt generösa med att ge uppehållstillstånd samt ekonomiskt stöd i olika former vilket gör Sverige högintressant för ekonomisk migration.

 

Media har nolltolerans mot verkligheten

Uppdatering: 
Noterar att Karin Thurfjell inte nämner med ett enda ord att min och Fredriks mailkonversation skedde för över 1 år sedan. Det tog alltså dem 1 år att bli upprörda?
———

Karin Thurfjell på SvD exemplifierar det många redan visste – journalisterna (och en hel del andra som är del av PK-etablissemanget) har nolltolerans mot verkligheten.

I detta fall gör man en nyhet av att jag informerar om bestialiska mord, begånga av islamister i Thailand, och beklagar sig över det faktum att jag informerar om det. Man beklagar sig inte över de som faktiskt utförde morden eller att det fortfarande pågår. Istället ojar man sig över att jag skickar en länk med en tydlig varning om att det är mycket otäcka bilder, en länk man får upp som första träff på Google genom att söka på ”jihad thailand”. Testa själv. Läs mer om det här.

En ganska komisk sak jag sett de senaste 10 dagarna är att PKiterna hela tiden refererar till det Jimmie tog upp för någon månad sedan, nämligen det med nolltolerans. Även i fallet ovan (se här) frågar Karin följande:

För några veckor sedan skrev SD-ledaren Jimmie Åkesson ett mejl till medlemmarna där han deklarerade nolltolerans mot rasism i partiet, och tidigare har sverigedemokraten Anders Leander uteslutits efter att ha publicerat bilder på en mördad 27-årig kvinna på sin blogg. Men Martin Kinnunen ser ingen grund för uteslutning av Ted Ekeroth.

Media har gjort detta upprepade gånger på sistonde – frågar om det blir tal om uteslutning pga av partiets nolltolerans mot rasism, nazism och liknande.

Helt plötsligt är alla åsikter eller åsiktsyttringar som våra vänstervridna och oärliga journalister inte gillar del i denna nolltolerans. De tror att nolltoleransen inom SD handlar om att spela efter deras pipa, dvs. undanhålla verkligheten från folk bara för att verkligheten inte stämmer överens med journalisternas världsbild. Såfort någon i SD berättar om något som det bör berättas om, då frågar sig genast den gode journalisten ifall detta är ett brott mot nolltoleransen, och ifall uteslutning är att vänta.

Då föreslår jag att Karin & CO tar notis om följande:

Det är inte ni i media-etablissemanget som definierar vad nolltoleransen inom SD är. Vi tolererar inte rasism, nazism och andra åsikter som kraftigt avviker från partiets hållning. Vi tolererar inte heller att verkligheten undanhålls, döljs, glöms och förvanskas bara för att den inte passar in i PKieternas verklighetsfrånvända rappakalja till världsbild.

Karin citerar Fredrik såhär:

– Jag blev helt chockad. Jag hade ingen aning om hur jag skulle svara på hans mejl. Jag kan inte beskriva känslan, det var så hemska bilder, säger Johan till SvD.

Lögn. Fredrik visste vad han skulle svara, för han svarade nämligen såhär efter att jag skickat mitt svar till honom:

Från: Fredrik
Datum: 15 november 2011 17:35
Ämne: Re: Frågor om islam
Till: Ted Ekeroth <ted.ekeroth@sverigedemokraterna.se>

Hej,

Tack för snabbt svar.

Jag har ytterligare ett par frågor, nämligen:

Hur ser ni på islams syn på kvinnor respektive män?

Hur ser ni på kristendomen generellt i jämförelse med islam?

Återigen vore jag mycket tacksam om du har möjlighet att återkomma så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik

Vad gäller Karins skämt till artikel, får jag med en liten detalj av det jag sagt, resten struntar hon i och låter istället stollarna på Expo raljera lite, samt höra hur Fredriks mor är upprörd. Jag undrar om Fredriks mor blir lika upprörd när Fredrik får undervisning om Förintelsen och får se bilder från nazisternas dödsläger.

SvD

Karin Thurfjell gillar inte när verkligheten presenteras

Uppdatering:
Karin beter sig som journalister brukar, struntar i det mesta jag svarade henne, och låter istället expo och andra yttra sig.

I november förra året ombads jag svara på några frågor om islam. Svaret gick till en person som gjorde ett arbete om islam och han frågade bland annat hur SD ser på islam och om vi tycker att bilden som ges i media är korrekt.

På detta svarade jag att jag anser att islam skyddas av våra journalister, och att man undviker att skriva om den våldsamma jihad som sker på så många platser runt om i världen för att man inte vill framställa islam i dålig dager. Som ett exempel på detta tog jag vad som händer i södra Thailand, där en mycket brutal och vidrig jihad-krigföring pågått under lång tid. Extremt våldsamma övergrepp sker för att fördriva den icke-muslimska befolkningen från de delar som jihadisterna anser ska vara islamistisk.

För att exemplifiera detta, länkade jag till bilder som finns fritt tillgängligt och sökbart på Internet. Om man på Google söker på ”jihad thailand” får man som första träff upp den site som jag skickade till frågeställaren.

Frågeställaren svarade ett tag senare med att tacka för svaret, och ställde ytterligare frågor:

Från: Fredrik
Datum: 15 november 2011 17:35
Ämne: Re: Frågor om islam
Till: Ted Ekeroth <ted.ekeroth@sverigedemokraterna.se>

Hej,

Tack för snabbt svar.

Jag har ytterligare ett par frågor, nämligen:

Hur ser ni på islams syn på kvinnor respektive män?

Hur ser ni på kristendomen generellt i jämförelse med islam?

Återigen vore jag mycket tacksam om du har möjlighet att återkomma så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik

Dessa frågor hann jag ej svara på, och därmed var vår konversation över.

Idag, 1 år senare, mailade så Karin Thurfjell följande till mig:

Hej Ted,

jag heter Karin Thurfjell och är reporter på SvD. Jag har några frågor om ett svar du skickade på ett mejl till Sverigedemokraterna för runt ett år sedan, där en 15-åring ställde frågor om Islam. I svaret länkade du till detta: http://zombietime.com/thai_jihad_photos/

Man förstår ju ungefär vad hon är ute efter: att det var hemska bilder på länken, och de försöker göra en sak av detta med tanke på turbulensen i SD förra veckan. Exakt hur är intressant i sig – tydligen tycker en journalist att det är nyhetsstoff att man berättar om vidriga övergrepp som döljs av media. Kanske inte helt förvånande dock, vi pratar ju om svenska journalister som inte direkt har ett rykte om objektivitet och ärlighet.

Jag fick också reda på att frågeställarens mor hade hört av sig – ett år efter mailkonversationen – och sagt att Fredrik blev ”chockad”. Jo, det blev jag också när jag såg bilderna. Jag blir det fortfarande om jag tittar på dem idag. Liksom jag blir chockad om jag tittar på bilder från koncentrationslägren eller andra övergrepp. Det var också därför jag tydligt varnade för starka bilder i mitt svar till Fredrik. Nedan kan ni läsa mitt andra svar till Karin (det första repeteras i det andra):

Som jag skrev så ansåg jag att det är rimligt att man redovisar ens argument med en källhänvisning. Vad det är för site i övrigt har jag ingen kännedom om, utan det var en sajt som dök upp när jag googlade på det exemplet som jag tog upp. Det är inte den enda site som har sådana bilder eller berättelser, det finns en hel del andra platser som tar upp den jihad som pågår (med bilder, texter, redogörelser för övergreppen etc) i Thailand – dock tas det aldrig upp i svensk media.

Huruvida det är lämpigt att skicka med en länk som hade kommit upp för Fredrik om han själv hade googlat för att bekräfta det som jag tog upp, kan inte jag bedöma – informationen är allmänt tillgängligt på nätet. Som jag sa tidigare – sök på ”jihad thailand” så är nämnd site det första som dyker upp, men inte den enda site – denna site var bara ett exempel.

Jag tror aldrig att man kommer till en ålder då sådana bilder inte längre är obehagliga – jag är 31 år och tycker fortfarande de är obehagliga, även om jag sett dem innan. Det var också därför jag tydligt varnade Fredrik i e-mailet jag skickade, lydelsen var såhär:

”På nedanstående länk finns några mycket otäcka och brutala bilder på vad islamister gjorde vid attacker i södra Thailand. Varning för mycket otäcka bilder!”

Efter att man klickat på länken, ser man fortfarande inga bilder utan får en tydlig varning till. För att Fredrik ska ha sett bilderna, måste han alltså ignorerat två väldigt tydliga varningar.

Jag kan bara beklaga att Fredrik tog illa vid sig. Men att förmedla baksidor med islam är inget man bör förmildra bara för att det är chockerande. Det är som att avstå från att visa bilder från de tyska koncentrationslägerna bara för att det är fruktansvärt brutala och otäcka bilder. Bilder från massmorden på judar och koncentrationslägern finns även i skolan, t.ex. via ”om detta må ni berätta”-informationssatsningen. Ska vi sluta undervisa om nazisternas övergrepp också?

Om frågan hade berört nazimen och vår inställning till det, så hade jag givetvis pratat om andra världskriget som exempel, och länkat till bilder från koncentrationsläger och övergrepp gällande detta.

Det är helt enkelt relevant i sammanhanget.

Att hans mor, ett helt år efteråt, nu hör av sig och säger att hans son blev chockad för att han såg bilder som är fritt tillgängliga och sökbara på nätet – trots att Fredrik efterfrågade mer information i ett mailsvar till mig – handlar nog om något helt annat än den påstådda sakfrågan.

I ovanstående hade man kunnat byta ut nazism mot kommunism också, för den delen. Då hade det blivit bilder på kommunisternas koncentrationsläger, Gulag, avrättningar etc.

http://mobil.svd.se/rss.jsp?rssid=16147141&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26articleId%3d7693064&cid=184981

Den arabiska våren: ”Every aspect of life is to be Islamicized”

Den arabiska våren! Skönt att Muslimska brödraskapet tillhör Islams ”mittfåra” enligt många. Detta är alltså den i det egyptiska valet, topptippad kandidaten för presidentposten, Khairat al-Shater, som den 21 april 2011 i Alexandria lät meddela bland annat detta:

Everywhere, the Brothers are working to restore Islam in its all-encompassing conception to the lives of people,” Shater says in the address. “Thus the mission is clear: restoring Islam in its all-encompassing conception, subjugating people to God, instituting the religion of God, the Islamicization of life, empowering of God’s religion, establishing the renaissance of the ummah [worldwide Muslim nation] on the basis of Islam… Every aspect of life is to be Islamicized.

Jag påpekade faran för islamiseringen för över 1 år sedan, när den påstådda ”arabiska våren” inleddes. Då var alla lyriska över ”demokratiseringen”, få hade insikt nog att se vart det barkade.

Idag är det ungefär samma melodi från debattörerna här i landet. Skygglapparna på, ser inget hört inget. Allt medans islamisterna tar över land efter land…

DN DN SvD JPost

Ullenhags försök att slå hål på ”vanliga nätmyter” får dem att framstå som dumma

Ja, man kan definitivt tro att Ullenhag skämtar, när man ser hans nya hemsida som ska döda de ”vanliga nätmyterna”. När jag läste vad deras sylvassa vapen mot den berättigade kritiken vad gäller massinvandringen kunde man kanske tro att det var ett skämt. Man kunde tro att de åtminstone skulle försöka att ”slå hål” på det de kallar myter. Istället snärjer de in sig ännu mer i sin verklighetsfrånvända argumentation. Låt mig ta ett par axplock ur eländet:

Myt 2: De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl.

År 2010 beviljades 9 978 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. Av dem hade 91 procent antingen skyddsskäl eller flyktingskäl.

För det första väljer Ullenhag, mycket medveten gissar jag på, att nämna de så kallade asylsökande men helt utelämna de anhöriga som är den stora merparten av invandringen till Sverige. Just precis, det är anhöriginvandringen som är den allra största delen av massinvandringen till Sverige. Det brukar fungera så att en eller ett par dyker upp här, låtsandes vara ”ensamkommande barn” för att sekunden får får PUT magiskt ”hitta” sin familj, eller påstådda familj. De anhöriga räknas alltså inte in i de ”asylsökande”, utan hamnar i en annan grupp något som Ullenhag bekvämt undviker.

Mellan 1990 och 2007 var det ca 50% som kom i gruppen anhöriginvandring.

Nästa bit av ordlek som herr migrationsminister har för sig är det faktum att han påstår att det är en myt att invandrare saknar flyktingskäl och säger sedan svepande att av invandrarna ”hade 91 procent antingen skyddsskäl eller flyktingskäl”.

Notera: ”antingen skyddsskäl eller flyktingskäl”

Just precis. Här buntar han ihop dem som alltså inte har flyktingskäl med de som Sverige anser ha ”skyddsskäl”. De som hamnar i gruppen ”skyddsskäl” har alltså inte flyktingskäl enligt FN:s definition.

Det verkar alltså som om Ullenhag vill dölja något här.

Myt 3: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land

Uppskattningsvis lever några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är religiös eller inte.

Här säger Ullenhag att man inte vet, för att sedan fastslå att man vet. Vad som är viktigt att påpeka här är inte hur många medlemmar en församling har – antalet muslimer i landet överstiger nog vida hur många som är officiellt registrerade. Deras religiositet varierar säkert, men islam är en religion, kultur och politisk rörelse och deras påverkan på vårt svenska samhälle är otvivelaktigt. Det finns många anpassningar till muslimska krav i vårt land redan, som t.ex. borttagande av griskött från vissa skolor (t.ex. i Malmö), införandet av bönerum där man segregerar flickor och pojkar (Hjalmar Strömerskolan i Strömsund) etc. Ledande företrädare för muslimska paraplyorganisation har gått ut offentligt och sagt att de vill införa sharialag i Sverige, antisemitism lärs ut i svenska moskéer, hatpredikanter bjuds in av Sveriges Unga Muslimer (se Gudmundsons blogg).

Dessutom finns det många nutida exempel på islams påverkan, där London och England är de tydligaste men även Rosengård, Rinkeby, Seved och andra muslimtäta områden talar sitt tydliga språk. Trots att världshistorien är kantad med muslimska övertaganden, jihad och terror mot icke-muslimer är det tydligen helt irrelevant – ”det kan inte hända här” tror man.

Ullenhags korta kommentar om detta är innehållsfattig och torftig och belyser inte alls den verklighet många lever i.

Myt 8: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet.

Av naturliga skäl finns alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. […] I den statistik Brottsförebyggande rådet hänvisar till kan man se att Sverige inte sticker ut jämfört med liknande länder. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring, till exempel Danmark och Norge. Invandring tycks därför inte vara en avgörande faktor i en jämförelse av antalet brott mellan länder.

BRÅ, som Ullenhag refererar till, har klart och tydligt visat att invandrare är mycket överrepresenterade i alla former av brott men skillnaden är än större när man tittar på våldsbrott; när det gäller mord, misshandel och våldtäkt är invandrare från MENA-länderna (Mellanöstern och Afrika) grovt överrepresenterade (se här). BRÅ har påpekat att:

Att överrisken för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan.

Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk, har ökat.

Ullenhag fortsätter och säger att ”Även faktorer som arbetslöshet och låg utbildningsnivå spelar in”. 2005 kom BRÅ med en rapport där man fastslog att även om man tar hänsyn till social status är det inte förklaringen till invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, något som Maricio Rojas kommenterade på DN:

Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper.

Myt 9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter.

Hela stycket är flummigt och andas osäkerhet och rädsla för att säga som det egentligen är. Man flummar om att är svårt att avgöra, att det inte finns självklara samband etc. Det finns otaliga rapporter runt om i hela världen som säger klart och tydligt att det kostar en massa pengar att ta emot invandare, speciellt invandare som har låg eller ingen utbildning och som kommer från kulturer som är väldigt skild från vår egen.

Speciellt frågande blir man när Ullenhag helt glömmer bort regeringens egen utredare Jan Ekberg kommit fram till att kostnaden är 40 miljarder netto om året, 1,5-2% av BNP. Ullenhag ljuger rakt ut.

Dessutom kan man fråga sig varför de mest invandrartäta städerna klagar högljutt på att de inte klarar att ta emot fler, att kostnaderna skenar, ifall det nu är så att det är en plus-post i budgeten? Ingen seriös debattör menar att vi tjänar på invandringen. Fråga Ilmar Reepalu i Malmö.

Den danska Välfärdskommissionen har räknat ut att en utomeuropeisk invandrare kostar Danmark ca 2,5 miljoner DKK medan en dansk kostar ca 750 000 DKK. Sverigedemokraterna har också gjort försiktiga och preliminära beräkningar och menar att vi hade sparat runt 106 miljarder kr per mandatperiod. SCB meddelar att det tar i genomsnitt 7-10 år för en invandrare ett få ett jobb i Sverige.

Här är en text från Sigurd Skirbekk, sociolog och professor emeritus vid universitetet i Oslo:

I Danmark hör ekonomiprofessor Eskil Wadensjö och Helena Örrje (Invandring och offentlig
ekonomi) gjort en studie som visar att medan varje dansk i genomsnitt bidrog med 24.500
kronor till landets hushållning så kostade varje invandrare från icke-västliga länder 50.000
kronor om året. I Norge finns det flera studier om vad invandrarfamiljer kostar samhället på
grund av bland annat deras överförbrukning av socialhjälp. FAFO har i en undersökning
funnit att 47% av invandrarna behövde socialhjälp år 2001. Motsvarade tal för norska familjer
var 5,5%.

och

Den 5 september 2005 kom meddelandet om att en ny undersökning, som genomförts av
ekonomer vid Frisch-centret Universitet i Oslo, slagit fast att den icke-västliga invandringen
till Norge blivit dyr, eftersom bruket av offentligt stöd och trygghet ökat över tiden istället för
att minska. Hänvisning till denna viktiga undersökning har gjorts i artiklar i Aftenposten. Se
nedan.

Trots Ullenhags väl genomtänkta webbsida som ska slå ner ”myten” om massinvandringens kostnader verkar det som om verkligheten talar sitt tydliga språk.

SvD SvD SvD DN

Sharialag beivras av brittiska domstolar, inkl våldsbrott

The Daily Mail rapporterade (2008) om att brittiska domstolar ska beivra domar som fällts i shariadomstolarna i England. Det handlar oftast om civilrättsliga mål men har nu tydligen, föga förvånande, gått över till att handskas med våldsbrott.

Sex fall av ”domestic violence” (våld i hemmet) ska ha hanterats av shariadomstolarna, där mannen som misshandlat som fru inte fått något annat straff än att bli tillsagd att ta ”anger management”-lektioner.

Frågan är hur folk kan vara seriösa när de påstår att islamiseringen inte finns?

Avslutningsvis:

A recent survey by the Centre for Social Cohesion found 40 per cent of Britain’s Muslim students want the introduction of sharia law in the UK, while 33 per cent want a worldwide Islamic sharia-based government.

Notera att artiklen är från 2008.

Grunden i konflikten mellan Israel och araberna är baserat på muslimsk antisemitism och imperialism – det är inte en konflikt om land

Här är Pat Condell, i sitt essé. Två bra citat:

If the arabs lay down their weapons, there would be peace. If the Jews laid down their weapons, they would be massacred.

och

Irrational islamic Jew-hatred is the root cause of the problem in the Middle-East. And you would have to be blind or politically constipated, in other words an islamized leftie, not to see that or not to want to see it.

 

DN SvD