Jag punkterar ”Oss alla”:s debattinlägg i DN

Jag tvekar på att det är speciellt många svenskar som tror på ett enda argument av det som presenterades i DN idag. En grupp som kallar sig ”Oss alla” har fått ett debattinlägg publicerat i DN som innehåller en rad felaktigheter och lögner, och jag tänkte jag ska gå igenom dessa punkt för punkt, med mycket referenser till forskning och andra skribenter som redan uttalat sig i frågan.

1) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”
och
2) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”

Innan jag refererar till en stor mängd forskning och undersökningar som visar på de stora kostnader som invandringen medför till Sverige, tänkte jag först fråga hur det kommer sig att de stora invandrarstäderna i Sverige inte är världens rikaste och mest framgångsrika i landet? Hur kommer det sig att Malmö förlitar sig på flera miljarder kronor i stöd från staten för att kunna överleva? Hur kommer det sig att de högsta politikerna i Malmö, Södertälje och andra invandrartäta städer skriker högt om hjälp och kräver ett stopp för fortsatt invandring till sina städer? Hur kommer det sig att Ilmar Reeplau lät meddela att kostnaderna för invandringen inte täcktes upp av stödet från staten (endast 22% täcktes sade han då), om det nu är så fantastiskt som skribenterna påstår? Hur kommer det sig att staten i sitt budgetförslag skjuter till 20 miljarder kronor för invandringen, om det är så att det inte är några ekonomiska förluster?

Andra exempel:
Anders Lago, KS-ordförande i Södertälje sa 2008 att ”smärtgränsen” är för länge sedan nådd och det måste bli stopp för fortsatt invandring till Södertälje.
Bo Frank (M), kommunalråd i Växjö, sa år 2011 att kommunen går back 35 miljoner om året endast på invandringsmottagning och att kostnaderna ökar hela tiden.
Göran Dahlström, kommunalråd i Katrineholm, varnde för att kommunen kommer ”tryckas sönder” nästkommande år då den förväntade anhöriginvandringen från Somalia skulle öka, och att kommunen tvingas överföra pengar från barn-och äldreomsorg till invandringen.

Varför vill Billström tvinga kommuner att ta emot invandrare? Finns det en anledning till detta kanske?

Hela stycket säger egentligen ingenting alls om det påstående som de deklarerar är felaktigt. De bara rabblar några siffror (utan referenser), och låter sakfrågan om kostnaderna vara oemotsagd.

Vad säger egentligen forskningen?

Professor Jan Ekberg, utredare på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (som är inrättat av regeringen), gjorde en studie som visade att invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 år BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. Han har också sagt att ”det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring”.
Professor Bo Södersten skrev på DN Debatt år 2003 (28 dec) att hans uppskattning var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Observera här att han till och med räknade med netto-kostnaden, vilket man aldrig gör när man talar om statsbudget, där allt är brutto.
Universitetslektor Lars Jansson skrev på Svd år 2002 att invandringen kostade 267 miljarder år 1999.
Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, kritiserade Jan Ekbergs siffror för att ligga i underkant och menade att 2,5-3 % av BNP är en mer korrekt siffra.
Tino Sanandaji, som är välkänd i svensk debatt rörande dessa frågor, och flertalet gånger påpekat massinvandringsförespråkarnas fel när de försöker motivera fortsatt invandring till Sverige. I detta blogginlägg förklarar han hur den OECD-rapporten som refereras till i debattartikeln har misstolkats av svenska debattörer, och dessutom har OECD-rapporten utelämnat kostnaden för asylmottagningen.

Danska välfärdskommissione rapporterade att ca 75% av landets prognostiserad besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige år 2010 skulle detta innebära ca 90 miljarder.

3) ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”

Här gör man det lätt för sig när man påstår att invandringskritiker säger att ”alla utrikes födda” lever på bidrag. Jag tror inte det är en enda person i Sverige som påstår att ”alla” lever på bidrag. Dessutom är ”utrikesfödda” ett så brett begrepp så det tappar fokus på var kritiken ofta ligger. En norrman som flyttar till Sverige är utrikesfödd, men belastar troligen inte Sverige alls. Det stora problemet är invandringen från MENA-länder och andra länder där kultur skiljer sig markant från vår egen, där utbildningsgraden är extremt låg och där syn på nationalstaten och samhället är radikalt annorlunda än vår egen.

I deras debattartikel står det att:

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent.

Detta är väldigt talande – enligt debattörerna tar det minst 16 år innan man når gränsen för ”break even” i förhållande till svenskar. Och detta endast för män med ”asyl som grund”. Kvinnor tar man inte med i beräkningen, troligen för att man vet att sysselsättningsgraden bland kvinnor är ännu lägre än den för män. Man tar inte heller med den stora merparten av de som kommit hit – anhöriginvandringen (se nedan för graf om invandringsskäl).

DN, och många andra tidningar, återrapporterade en TT-text den 29 augusti 2013 där man fastslog att ”Invandrare inte mer lånsiktigt beroende av socialbidrag än svenskar”. Journalisterna misstolkade dock studien i sin iver att hitta positiva nyheter om invandring, något som också strax därefter tvingade bland annat DN att göra en rättelse.  DN skriver då att:

Studiens resultat visar att den förhöjda risken att vara mottagare av socialbidrag är tre gånger så stor för invandrare jämfört med svenskfödda om individen fått socialbidrag året före. Dessa resultat redovisades inte i den ursprungliga texten från TT och borde därför ha förtydligats i Dagens Nyheter.

Det är också intressant att då anmärka på att DN publicerade en annan text 2 år tidigare, där man skriver att:

Två tredjedelar av dem som under längre tid tar emot socialbidrag är födda utomlands, visar siffror DN tagit fram. […] Bland dem som fick ekonomiskt bistånd under längre tid – i statistiken definierat som tio månader eller mer under ett år – dominerar utrikes födda stort. Av de 117.000 personer som fick stöd var 78.000 födda utomlands.

Tino Sanandaji kommenterade också detta makabra påstående enligt följande:

Studien från Örebro Universitet ifrågasätter inte att invandrare är mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskar, vilket är ett etablerat faktum. Studien undersöker en specifikmekanism bakom större socialbidragsanvändning, nämligen att socialbidrag är mer beroende-framkallande för invandrare än svenskfödda.

Det är alltså odiskutabelt så att invandrare lever i mycket större utsträckning än svenskar på bidrag.

4) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”

Arbetsförmedlingen skrev i sin prognos år 2011 (sid 78) att:

Arbetslösheten för helåret 2011 beräknas nu till i genomsnitt 7,6 procent, jämfört med 8,4 procent 2010. Därefter väntas en uppgång, som på årsbasis dock begränsas av ett betydande negativt överhäng från 2011. För 2012 förutses arbetslösheten därmed öka till 7,9 procent, för att sedan växa till 8,4 procent 2013. Antalsmässigt innebär detta 409 000 arbetslösa år 2010, 373 000 år 2011, 390 000 år 2012 och 420 000 år 2013. Bakom denna negativa utveckling ligger en undan för undan krympande efterfrågan på arbetskraft i den vikande konjunkturen, vilket nu börjar visa sig i bland annat färre övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete och ett stigande antal varsel om uppsägning. Till detta kommer ett fortsatt ökande utbud av arbetskraft till följd av invandring, något som ytterligare skärper konkurrensen om de allt färre jobböppningar som uppstår.

Arbetsförmedlingen slår här fast att konkurrensen om jobben ökar, med en ökad invandring av okvalificerade personer.

Tino Sanandaji kommer här återigen att bli citerad, då han skriver följande i en artikel i Svensk Tidskrift (15 april 2011):

Världens främsta expert på invandringens bredare ekonomiska konsekvenser är Harvardprofessorn George Borjas […] Borjas visar att invandringen till USA innebär enorma vinster i form av ökad lön för invandrarna, men ytterst små vinster för amerikanerna själva, motsvarande endast 0,1 procent av BNP. Rikare amerikaner har visserligen gynnats av att de kan köpa billiga tjänster, medan fattigare amerikaner har fått se sina löner sjunka genom ökad låglönekonkurrens.

Sverige Radio rapporterade den 13 okt 2013 om hur 300-400 transportarbetare protesterade med den pågående lönedumpningen. En av dem citeras enligt följande:

[jag] vill visa att jag värnar om mitt och våra jobb. Alla utlänningar får gärna komma hit, men då ska de jobba på våra villkor.

Socialdemokraten och riksdagsledamoten Lars Johansson sa på samma protestaktion följande:

– Det stora problemet är att vi har en passiv regering som inte agerar trots att vi har väldigt många oseriösa företag som agerar inom transportbranschen idag, med att dumpa lönenivåerna, att inte sköta sociala avgifter och skatter på rätt sätt…

Är det rimligt att tro att transportarbetare går ut på gator och torg för att protestera mot någonting som inte berör deras arbetssituation?

5) ”Fel” säger de om påståendet att ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”

Här inleder debattörerna med det självklara:

Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda.

Det påståendet har inget med saken att göra. Frågan är ifall invandringen lett till mer brott och om invandare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Svaret på den frågan är ja. Det finns till och med i det politiserade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), vars statistik klart och tydligt visar att invandrare är starkt överrepresenterade i princip alla brottskategorier. Ju grövre brott, desto större överrepresentation.

Det finns två större rapporter från BRÅ, den som kallas 1996:2 och den som kallas 2005:17. Jag låter Affes Statistikblogg kommentera dessa:

Brå har gjort två större undersökningar angående invandrares överrepresentation i brott, 1996 och 2005. ”BRÅ-rapport 1996:2″ undersöker åren 1985-1989 och ”BRÅ-rapport 2005:17″ undersöker åren 1997-2001. I stora undersökningspopulationer analyserade Brå hur stor del av brottsligheten i Sverige som invandrarna står för. Nedan en tabell från 2005-rapporten som visar vad de båda rapporterna bland annat kom fram till (sid. 32).
brarapport_tabell_5

 

Om svenskarna (svenskfödda med båda föräldrarna svenskfödda1) stod för 68.5 procent av den polisanmälda brottsligheten i slutet av 1980-talet och 55 procent i slutet på 90-talet är det uppenbart att svenskarna någon gång på 00-talet kommer att stå för mindre än hälften av brotten.

De flesta läser antagligen inte så långt som till sidan 32 i rapporten utan förlitar sig på att Brå kommer att betona de viktigaste delarna av resultaten i inledningen. Det viktigaste enligt Brå verkar vara det här som listas som första punkt när de på sidan 10 redovisar “bilden i huvudsak”:

De allra flesta invandrare är inte registrerade för brott,
vare sig i den förra studien eller i den nya.

Det är förstås sant. Men om invandrare hade varit registrerade för 50 000 mord varje år och svenskarna inte ett enda, så hade det fortfarande varit sant.

Jag uppmanar alla att läsa hela inlägget på Affes statistikblogg, men här är slutsatserna:

Överrepresentationen har alltså ökat mellan de två rapporterna. För ”invandrares barn” från 1.5 till 1.6 och för de utrikes födda från 2.1 – 2.5. […]  Om man omvandlar ökningen till antal anmälda brott för det år då Brå skrev detta (2005) motsvarar det mer än 50 000 fler brott. Om man räknar från 2000 och fram till och med 2011 innebär ökningen ca 650 000 fler brott.

Tittar man på ”samtliga brott 1999”, dvs rapporten 2005:17, ser diagrammet ut såhär:

overrep_1999_bra_rapport_20

6) ”Fel” säger de om att ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Det räcker väl egentligen med att konstatera ett par saker:

 1. Det finns inte oändligt med resurser, vi har inte hur mycket pengar som helst
 2. Invandringen kostar stora summor, det är ingen vinst för samhället, vare sig ekonomiskt (se ovan) eller annat

Ju större invandring, desto större kostnader och tryck på de sociala skyddsnät vi har. Det är enkel matematik, något som debattörerna inte förstår tydligen. De framför heller inga som helst belägg för hur det skulle gå att genomföra, de bara konstaterar det och sedan går de vidare.

7) ”Fel” säger de om att ”Solidaritet kräver likhet”

Men de ger inga referenser till sina belägg om att det går bra att ha en välfärdssstat utan att det inom nationen finns en social gemenskap. Jag tänkte dock vara lite bättre och referera till flera stora undersökningar som gjorts gällande social tillåt och invandring.

Flera studier har visat på att ju mer mångkulturellt ett samhälle är, desto mindre tillåt har befolkningen till samhället. Deras engagemang minska, deras solidaritet minskar, deras benägenhet att betala skatt minskar och hel drös med andra beteenden som alla förstör grunden för välfärdsstaten.

Professor Robert D Putnam presenterade en studie med namnet ”Diversity and community in the twenty-first century” (2007). Studien handlade om tillit i samhällen med olika etnisk/kulturell sammansättning. 30 000 personer användes i studien, som ägde rum i USA och slutsatserna var bland annat följande

 • Ju mer mångfald, desto mindre tillit, både mellan olika etniska grupper och inom de etniska grupperna
 • Putnam beskrev beteendet som ”hunkering down”, att folk undvek kontakt med sin omgivning
 • Lägre tillit till lokala myndigheter, ledare och media
 • Mindre tillit att man själv kan påverkar politiska beslut som berör en
 • Lägre röstdeltagande
 • Mindre tro på att folk vill samarbeta för att lösa problem i kollektiva situationer
 • Mindre benägenhet att hjälpa/arbeta med frivilliga projekt
 • Mindre benägenhet att idka välgörenhet eller stödja gemensamma projekt
 • Färre nära vänner
 • Mindre lyckliga och mindre upplevd livskvalité

En studie på svenska förhållanden visade på samma sak (Jordahl, H. & Gustavsson, M. 2006). Professor Vernon Bogdanor skrev i DN (2003-11-23) att:

En stark stat förutsätter en stark känsla av samhörighet. […] Det går att hävda att känslan av samhöriget beror på hur homogent ett samhälle är. En hög invandringsnivå   kan då hota den samhörighetskänsla på vilken välfärdsstaten vilar.

År 2001 publicerade ekonomiprofessorerna, metaanalys, där man sammanfattade 15 olika forskningsrapporter som alla kommit till slutsatsen att mångkulturella samhällen skapar lägre nivåer av socialt kapital och solidaritet mellan medborgarna. (Costa, D. L. & Kahn, M. E. 2003b. ‘Civic Engagement and Community Heterogeneity: An Economist’s Perspective’, Perspectives on Politics 1, 103–11).

8) ”Fel” säger de om att ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”

Återigen ger de uttryck för påståenden utan någon referens eller bas för påståendet. Det räcker nog att refererar till ovanstående, där de ekonomiska konsekvenserna är klara, samt även de sociala och kulturella problemen fastslås i flera olika forskningsrapporter. Assimilation, för att få tillit i samhället, är grundläggande för en fortsatt stark välfärdsstat.

9) ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”

Islams påverkan på Sverige är stor, liksom många andra länder i Europa och världen. Det finns många exempel i historien, även i modern tid, som visat på hur islamiseringen totalt förstört landet. Diskussionen om hur långt islamiseringen av Sverige har gått är dock en längre diskussion, som nog ämnar sig för ett separat inlägg, om man inte vill läsa tidigare inlägg om den saken.

10) ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”

När man i Sverige talar om ”de flesta” pratar man om de flesta som kommer till Sverige, inte de flesta på hela planeten. Det kanske debattörerna vet om, men de försöker göra det lätt för sig återigen. Majoriteten av de som kommer till Ssverige är inte flyktingar. De tillåts stanna i Sverige på grund av andra skäl; anhöriginvandring är den enskilt största men det finns tillägg i svensk lag som öppnar upp för att icke-flyktingar får stanna ändå, t.ex. ”särskilt ömmande omständigheter” är ett sådant begrepp.

Denna bild visar uppehållstillstånd efter skäl i Sverige, 1980-2007:

immigration_sweden

Som man kan se här är anhöriginvandringen nästan hälften av alla som kommit hit på 27 år. Flyktingar utgär endast 9%, och ”särskilt ömmande skäl” hela 21%. Den stora merparten av de som kommit hit är inte flyktingar, de är immigranter som av andra skäl kommmit hit. En intressant sak är att notera att runt 90% av alla irakier som kommit till Europa, hamnade i Sverige. En stor del av förklaringen är att det är vida känt ute i världen att Sverige är extremt generösa med att ge uppehållstillstånd samt ekonomiskt stöd i olika former vilket gör Sverige högintressant för ekonomisk migration.

 

28 reaktioner på ”Jag punkterar ”Oss alla”:s debattinlägg i DN

 1. the man skriver:

  ”tänkte jag först fråga hur det kommer sig att de stora invandrarstäderna i Sverige inte är världens rikaste och mest framgångsrika i landet? Hur kommer det sig att Malmö förlitar sig på flera miljarder kronor i stöd från staten för att kunna överleva?”

  Gammal är du? 10.
  Kastar man alla invandrare i en samma kommun är det väl omöjligt att det kommer att lyckas. Många av dessa kommer från exakt samma bakgrund så utveckling är minimalt. Men hade vi I Sverige delat upp invandringen från början lite jämnare så.hade vi lyckats avsevärt Mkt bättre.
  Hur skulle 3000 flyktingar i borlänges kommun, vara bättre än 10 flyktingar uppdelat på 300 kommuner?

 2. Ted Ekeroth skriver:

  Men invandrare var ju en tillgång. De skapar mer pengar, mer skatt till kommun och stat, mer välstånd? Om de nu är så bra att ta hit, så ska de ju inte spela någon roll om de bor många på ett ställe, det säger sig själv. Det borde ju bara bli bättre ju fler man tar in.

  Men, verkligheten är ju inte sådan. Anledningen till att man behöver dela upp det är för att kostnaderna måste fördelas. Kostnaderna, inte intäkterna, så som debattörnerna gör gällande. Och det är också hela min poäng – det är kostnader och problem, inte intäkter och förbättring man får med invandringen.

 3. the man skriver:

  Angående punkt 5.
  Du kan vara född i norden eller utanför norden och ändå har svenska föräldrar.

  ”En utländsk förälder” Varför den siffran är hög får man.ingen.förklaring, varför???

 4. Natha skriver:

  Mycket bra sammanställt tycker jag. Du har fått till många olika källor och citat som ingen nog vet om eller har kollat upp.
  Tycker du ska skicka in detta till DN och till alla partier så som dn skulle göra.

 5. Erik Gertkvist skriver:

  Ett så uselt debattinlägg som ”Oss alla” är som att skjuta fisk i tunna. Hur tänker egentligen människor som gör så logiskt ohållbara och dessutom faktamässigt felaktiga påståenden vilka är lätta att motbevisa? Om man vill motarbeta Sverigedemokraterna är det rent kontraproduktivt.

 6. RikF skriver:

  Snyggt slaktat. Det förvånar mig att DN tog in artikeln, utan några referenser som styrker författarnas påståenden. Endast dessa välbekanta ”forskning visar att…”.

 7. Sunnyman6 skriver:

  Gällande asylinvandringens KOSTNADER, så kunde du gärna lägga till den norska undersökning (från SSB, Norges motsvarighet till SCB) där man kommer fram till att varje icke-västlig invandrare NETTO innebär en livstidskostnad för samhället på motsvarande 4,5 miljoner kronor. En invandrare från Västeuropa är däremot en vinst för samhället.
  http://www.hegnar.no/okonomi/article725638.ece

 8. John Smith skriver:

  jättebra skrivet, såg bara ett dubbel S i texten, se nedan.

  När man i Sverige talar om ”de flesta” pratar man om de flesta som kommer till Sverige, inte de flesta på hela planeten. Det kanske debattörerna vet om, men de försöker göra det lätt för sig återigen. Majoriteten av de som kommer till Ssverige

 9. Håkan Rohdin skriver:

  Vad gäller punkt sju så tar de i den fulla rapporten upp både forskning som visar på ett negativt samband mellan heterogena samhällen och solidaritet och forskning som inte visar något samband alls.

  Det är alltså inte en självklar sanning att Putnam har rätt. Samtidigt kan man ju påstå att i en situation där viss forskning visar på negativa följer, annan forskning visar på ingen effekt, så bör man iaktta försiktighetsprincipen.

 10. qwert skriver:

  Det finns många exempel i historien, även i modern tid, som visat på hur islamiseringen totalt förstört landet.

  Några exempel på vad du menar?

 11. Karin Linka skriver:

  Hur kan ”Oss Alla” fortfarande hänvisa till OECD-rapporten?

  Framförallt nu när försvaret helt plötsligt skall stärkas. Då kommer det ju bli en ännu större minuspost för våra kära nysvenskar.

 12. Jesper Knudsen skriver:

  Hej,
  Et bidrag fra Danmark hvor forskningen også viser at ikke-vestlige indvandrere koster milliarder.
  Ekeroth glemmer at forholde sig til denne statement:

  ”men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.”

  Dansk forskning viser at sociale faktorer kun delvist forklarer ikke-vestlige indvandreres overkriminalitet.
  Men lad os blot antage at ”oss alla” har ret. At sociale faktorer faktisk forklarer forskellen. Betyder det så at det ikke er et problem?
  Vi ved følgende:
  1. Ikke vestlige indvandrere mangler meget ofte de kompetencer der kræves for at klare sig godt i samfundet.
  2. Derfor havner de oftere i de sociale omstændigheder der øger risikoen for kriminalitet
  3. Vi ved at det ofte tager generationer at ændre billedet, da den sociale arv er svær at bryde (også for Svenskere/Danskere)
  4. En stor indvandring fra ikke-vestlige lande vil derfor konstant øge andelen af befolkningen der har en højere grad kriminalitet
  5. Derfor får vi højere kriminalitet og dermed flere ofre og skader der kunne have været undgået.
  Så PK argumentet om sociale faktorer, ændrer jo ikke ved at øget kriminalitet er et alvorligt problem der knytter sig til ikke-vestlig indvandring. Det giver kun de største optimister et håb om at billedet kan ændres på meget langt sigt. Men mens vi venter har mange 1000 ofre lidt.

 13. Jesper Knudsen skriver:

  Jeg glemte at give jer en opmuntring fra Danmark. Husk at kæmpe for politisk forandring. Det kan lykkes, og i Danmark er vi godt på vej.

  Dansk Folkeparti er p.t. det 2. største parti i målingerne med godt 20%. Næsten konstant større end sosserne.

  DF bliver måske det største parti ved EU valget med ca. 25% af stemmerne.

  Sammen med Venstre (Borgerligt liberalt parti – ikke som jeres Vänsterparti) kan DF muligvis danne regering efter næste valg.

  DF’s fremgang har tvunget alle andre partier til at diskutere og forholde sig til de reelle problemer omkring indvandring, EU mv.

  Danske medier tager emnerne op til diskussion på et nogenlunde objektivt grundlag.

  Men vi er ikke i mål endnu.

 14. Anders skriver:

  Jag såg den där artikeln och skakade bara på huvudet när jag såg den – jag fick faktiskt starka vibbar av Ullenhags ”mytkrossning” på regeringens egna hemsida av den – dåligt underbyggd och med märkliga konstruktioner man försöker slå ner på när dessa inte ens finns. Det är lite som att gräla om att oljeborrningen förstör Sälen (ledtråd: Det borras inte efter olja i Sälen).

  Mycket bra genomgång av herr Ekroth. Men kan den publiceras på DN som svar tro?

 15. Kritisk mot DDR 2.0 skriver:

  @ the man

  Nu är det ju så att alla kommuner har väl mer än 3000 invandrare att försörja. Hur det kan vara en vinst lämnar jag till dig att redovisa.

 16. Hasse Eriksson skriver:

  År 1999 gick det ett program på radion som hette I Hängmattan då kunde man få höra att Invandringen kostade då….100 Miljarder…Detta var siffror som Göran Persson S Som då var Statsminister, hade bett en nationalekonom ta fram, man blev då väldigt förvånade / oroliga att dessa siffror skulle komma ut till det Svenska Folket men det gjorde det. Det var Ekonomen Ekberg som gjorde denna utredning på order av Sossarna = Göran Persson Denna utredningen redogjordes för i programmet av Ekberg. Man hörde att detta var en duktig ekonom / och ingen PK Lakej.

 17. Anders skriver:

  Fråga till

  qwert, on 2014-03-22 at 6:41 f m said:
  ”Det finns många exempel i historien, även i modern tid, som visat på hur islamiseringen totalt förstört landet”.
  Några exempel på vad du menar?

  e´ du blind?

 18. Ted Ekeroth skriver:

  Ja, vi kan ta ett modernt exempel: Libanon. Ett annat? Serbien.
  Det finns fler både nya och gamla. Det gäller bara att öppna ögonen.

 19. Dannie X skriver:

  ”Det finns många exempel i historien, även i modern tid, som visat på hur islamiseringen totalt förstört landet.”

  ”Några exempel på vad du menar?”

  Ted har förvisso redan svarat, men se även på eftermälet av den nu rådande ”arabiska våren” (som istället blev en iskall midvinter)…
  Terror i egyptien, och ytterligare ett i raden av inbördeskrig i syrien etctera. Men det kanske faktiskt inte är så intressant.

  Visa istället på motsatsen, där islam som rådande ideologi faktiskt och praktiskt berikat allmän demokrati, jämlikhet mellan könen, respekt för homosexualitet eller bara övriga mänskliga rättigheter, som sägs vara normgivande i den civiliserade världen. Ge ett (1) där Islam varit till nytta för universiella mänskliga rättigheter. Någonstans. Någongång.

 20. the man skriver:

  ”Men invandrare var ju en tillgång. De skapar mer pengar, mer skatt till kommun och stat, mer välstånd? Om de nu är så bra att ta hit, så ska de ju inte spela någon roll om de bor många på ett ställe, det säger sig själv. Det borde ju bara bli bättre ju fler man tar in”

  Ja. Du är 10!
  De kan vara tillgång om man verkligen vill göra de till en tillgång. Vill SD göra dem till en tillgång?” Njaaaaa”.

  Det är skillnad på invandrare och flyktingar, men det visste du kanske inte. Nu vet du!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s